هاست لینوکس

هاست لینوکس خود را انتخاب کنید
پلن L-1
25,000/سالیانه
200مگابایت فضای میزبانی
1 عدد تعداد سایت اضافی
Unlimited ساب دامین
Unlimited اف تی پی
Unlimited پارک دامین
Unlimited تعداد اکانت ایمیل
Unlimited سایر امکانات
پلن L-2
3,500/ماهیانه
500مگابایت فضای میزبانی
1 عدد تعداد سایت اضافی
Unlimited ساب دامین
Unlimited اف تی پی
Unlimited پارک دامین
Unlimited تعداد اکانت ایمیل
Unlimited سایر امکانات
پلن L-3
4,500/ماهیانه
1000مگابایت فضای میزبانی
1 عدد تعداد سایت اضافی
Unlimited ساب دامین
Unlimited اف تی پی
Unlimited پارک دامین
Unlimited تعداد اکانت ایمیل
Unlimited سایر امکانات
پلن L-4
6,000/ماهیانه
2000مگابایت فضای میزبانی
1 عدد تعداد سایت اضافی
Unlimited ساب دامین
Unlimited اف تی پی
Unlimited پارک دامین
Unlimited تعداد اکانت ایمیل
Unlimited سایر امکانات
پلن L-5
7,500/ماهیانه
5000مگابایت فضای میزبانی
1 عدد تعداد سایت اضافی
Unlimited ساب دامین
Unlimited اف تی پی
Unlimited پارک دامین
Unlimited تعداد اکانت ایمیل
Unlimited سایر امکانات