افزایش سرعت سایت با gzip چاپ

  • افزایش سرعت سایت, سئو سایت با gzip, افزایش سرعت بارگذاری سایت
  • 1

افزایش سرعت سایت با gzip
افزایش سرعت سایت با gzip
gzip چیست؟
یک الگوریتم موثر در جهت افزایش و بهبود سرعت سایت جی زیپ است. این الگوریتم محتویات سایت شما را به صورت فشرده نموده و به مرورگر میفرستد. بنابراین حجم اطلاعات سایت شما در هنگام ارسال به مرورگر کاربر کاهش یافته و باعث افزایش سرعت بارگذاری سایت میشود.
این الگوریتم در حال حاضر یکی از موثرترین روش ها جهت افزایش سرعت سایت و یکی از فاکتورهای مهم سئو تلقی میگردد.
استفاده از gzip
جهت استفاده از این قابلیت تنها کافیست که کدهای زیر را به فایل .htaccess سایت خود واقع در پوشه public_html اضافه کنید
<IfModule mod_expires.c>
    ExpiresActive on
 
    ExpiresByType image/jpg "access plus 1 month"
    ExpiresByType image/jpeg "access plus 1 month"
    ExpiresByType image/gif "access plus 1 month"
    ExpiresByType image/png "access plus 1 month"
    ExpiresByType application/javascript "access plus 1 month"
    ExpiresByType text/css "access plus 1 month"
    ExpiresByType font/ttf "access plus 1 month"
    ExpiresByType font/otf "access plus 1 month"
    ExpiresByType text/html "access plus 1 month"
    ExpiresByType font/opentype "access plus 1 month"
    ExpiresByType application/x-javascript "access plus 1 month"
</IfModule>

همپنین بنابر نیاز میتوانید از دستورات زیر نیز جهت فشرده سازی محتویات سایت خود در کد بالا استفاده کنید. کافیست یک خط را کپی نموده و در مقابل عبارت ExpiresByType گزینه های زیر را همچون نمونه بالا اضافه کنید
application/javascript
 application/rss+xml
 application/vnd.ms-fontobject
 application/x-font
application/x-font-opentype
application/x-font-otf
application/x-font-truetype
application/x-javascript
application/x-font-ttf
text/xml
text/plain
text/javascript
text/html
image/x-icon
text/css
image/svg+xml
font/ttf
font/otf
font/opentype
application/xml
application/xhtml+xml


آیا این پاسخ مفید بود؟

« بازگشت