یافتن محصولات و سرویس ها


plan1
Ram: 512 GB Guaranteed
CPU: 1 core
Hard: 20 GB sata Raid
PORT: 1 GB
Location: Germany
سیستم عامل: به انتخاب شما
20,000تومان ماهانه

plan2
Ram: 1024 GB Guaranteed
CPU: 1 core
Hard: 50 GB sata Raid
PORT: 1 GB
Location: Germany
سیستم عامل: به انتخاب شما
30,000تومان ماهانه

plan3
Ram: 2048 GB Guaranteed
CPU: 2 core
Hard: 80 GB sata Raid
PORT: 1 GB
Location: Germany
سیستم عامل: به انتخاب شما
60,000تومان ماهانه

plan4
Ram: 4096 GB Guaranteed
CPU: 2 core
Hard: 150 GB sata
PORT: 1 GB
Location: Germany
سیستم عامل: به انتخاب شما
60,000تومان ماهانه