تیم اسپیک ایران

تیم اسپیک ایران
1024 نفره
10,000/ ماه
ظرفیت 1024 نفر
پهنای باند نامحدود
دامنه رایگان دارد
بک آپ روزانه
دسترسی سرور ادمین
128 نفره
5,000/ ماه
ظرفیت 128 نفر
پهنای باند نامحدود
دامنه رایگان ندارد
بک آپ روزانه
دسترسی سرور ادمین
2048 نفره
17,000/ ماه
ظرفیت 2048 نفر
پهنای باند نامحدود
دامنه رایگان دارد
بک آپ روزانه
دسترسی سرور ادمین
∞ نفره
0/ ماه
ظرفیت به انتخاب
دامنه رایگان دارد
بک آپ روزانه
دسترسی سرور ادمین
سفارش ارسال تیکت
tsauto
رایگان!