سرور مجازی ایران


پلان 1
پلان 2
پلان 3
پلان 4
پلان 1
Ram
1024 GB Guaranteed
CPU
1 core
Hard
1 GB sas
PORT
1 GB
Location
iran
سیستم عامل
به انتخاب شما
23,000ریال
ماهانه
پلان 2
Ram
2048 GB Guaranteed
CPU
2 core
Hard
25 GB sas
PORT
1 GB
Location
iran
سیستم عامل
به انتخاب شما
33,000ریال
ماهانه
پلان 3
Ram
4096 GB Guaranteed
CPU
3 core
Hard
35 GB sas
PORT
1 GB
Location
iran
سیستم عامل
به انتخاب شما
50,000ریال
ماهانه
پلان 4
Ram
8192 GB Guaranteed
CPU
4 core
Hard
50 GB sas
PORT
1 GB
Location
iran
سیستم عامل
به انتخاب شما
90,000ریال
ماهانه