به کاربران محترم میرساند
سرور شماره یک که با نیم سرورهای ns1  و ns2 شناخته میشود تعویض گردید و محتویات وبسایت های آن با موفقیت انتقال یافتند.


2016/07/29 - جمعه« بازگشت